تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

***خبر مهم ***بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران گرامي مي رساند مجمع عمومي عادي سالانه شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 95/5/31 در محل پژوهشگاه صنعت نفت سالن آزادگان واقع در آزادراه تهران - كرج اتوبان آزادگان شمال -خروجي ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد. از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت ميشود ضمن همراه داشتن اصل و كپي دو روي كارت ملي جهت اخذ برگه ورود به جلسه مجمع در ساعات اداري روزهاي چهارشنبه مورخ 95/5/27 و شنبه 95/5/30 به امور سهام شركت واقع در تهران خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي نبش خيابان سوم ( شهيد اميرجهانبخش ) پلاك 14 طبقه اول مراجعه فرمايند. لازم به ذكر است جهت حضور در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه ارائه كارت ملي همراه با كپي دو روي آن الزامي مي باشد.  ***خبر مهم ***بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران گرامي مي رساند مجمع عمومي عادي سالانه شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 95/5/31 در محل پژوهشگاه صنعت نفت سالن آزادگان  واقع در آزادراه تهران - كرج  اتوبان آزادگان شمال -خروجي ورزشگاه آزادي  برگزار خواهد شد. از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت ميشود ضمن همراه داشتن اصل و كپي دو روي كارت ملي جهت اخذ برگه ورود به جلسه مجمع در ساعات اداري روزهاي  چهارشنبه مورخ 95/5/27 و شنبه 95/5/30 به امور سهام شركت واقع در تهران خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي نبش خيابان سوم ( شهيد اميرجهانبخش ) پلاك 14 طبقه اول مراجعه فرمايند. لازم به ذكر است جهت حضور در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه ارائه كارت ملي همراه با كپي دو روي آن الزامي مي باشد.