تاريخ روز : دوشنبه 29 مهر 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ( سهامي عام ) مي رساند، سود مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 94/02/31 به ميزان 120 ريال از مورخ 95/01/21 با مراجعه به هريك از شعب بانك رفاه كارگران درسراسر كشور با ارائه كارت ملي قابل پرداخت ميباشد.