تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم مي رساند آخرين مهلت زمان پرداخت سود سهام مربوط به سال مالي منتهي به 93-92 كه از طريق كليه شعب بانك ملي قابل پرداخت ميباشد ( به ميزان 100 ريال براي هرسهم) تا مورخ 94/10/20 ميباشد .????