تاريخ روز : پنجشنبه 31 خرداد 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

*** سهامداران محترم سود سهام مصوب مجمع مورخ 94/05/31 مربوط به سال مالي منتهي به 94/02/31 مبلغ 120 ريال ميباشد.***