تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سهام سهامداران حقيقي در مجمع مورخ 93.5.28 شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي با نماد وپترو به ميزان 100 ريال از مورخ 94.1.20 توسط كليه شعب بانك ملي با ارائه كارت ملي قابل پرداخت ميباشد.????�