تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مي رساند، سود مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97.5.2 به ميزان 50 ريال ميباشد.
بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم  شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مي رساند، سود مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97.5.2 به ميزان 50 ريال ميباشد.