تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ( سهامي عام ) كه در زمان مجمع (96.6.11) سهامدار شركت بوده اند مي رساند ،سود مصوب مجمع عمومي ساليانه مورخ 96.2.31 به ميزان 10 ريال از مورخ 97.03.07 از كليه شعب بانك رفاه كارگران در سراسر كشور با ارائه كارت ملي قابل پرداخت ميباشد .بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ( سهامي عام )  كه در زمان مجمع  (96.6.11) سهامدار شركت بوده اند مي رساند ،سود مصوب مجمع عمومي ساليانه مورخ 96.2.31 به  ميزان 10 ريال از مورخ 97.03.07 از كليه شعب بانك رفاه كارگران در سراسر كشور با ارائه كارت ملي قابل پرداخت ميباشد .