تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامداران محترم لطفا جهت دريافت سود سال مالي 94 تا اطلاع ثانوي به بانك رفاه كارگران مراجعه ننماييد. با تشكر فراوان امور سهام سرمايه گذاري صنايع پتروشيميسهامداران محترم لطفا جهت دريافت سود سال مالي93 و 94 تا اطلاع ثانوي به بانك رفاه كارگران  مراجعه ننماييد . با تشكر فراوان امور سهام سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي