تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود مصوب مجمع عمومي عادي 96.6.11 شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميسهامداران محترم سود مصوب مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 96.6.11 شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مربوط به سال مالي منتهي به 1396/2/31 مبلغ 10 ريال ميباشد و تاريخ پرداخت اعلام ميگردد.