تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ( سهامي عام ) مي رساند، سود مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/02/31 به ميزان 70 ريال از مورخ 96/01/20 با مراجعه به هريك از شعب بانك رفاه كارگران درسراسر كشور با ارائه كارت ملي قابل پرداخت ميباشد.بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ( سهامي عام ) مي رساند، سود مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/02/31 به ميزان 70 ريال از مورخ 96/01/20 با مراجعه به هريك از شعب بانك رفاه كارگران درسراسر كشور با ارائه كارت ملي قابل پرداخت ميباشد