تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

** سهامداران محترم سود سهام مصوب مجمع مورخ 95/05/31 مربوط به سال مالي منتهي به 95/02/31 مبلغ 70ريال ميباشد.*** ** سهامداران محترم سود سهام مصوب مجمع مورخ 95/05/31 مربوط به سال مالي منتهي به 95/02/31 مبلغ 70ريال ميباشد.***